Chính sách về quyền riêng tư

NGUYÊN TẮC VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA UNILEVER

Unilever rất coi trọng quyền riêng tư. Năm nguyên tắc dưới đây là cơ sở cho phương pháp tiếp cận của chúng tôi trong việc tôn trọng quyền riêng tư của quý khách:

  1. Chúng tôi đánh giá cao niềm tin quý khách dành cho chúng tôi khi quý khách cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ luôn sử dụng thông tin cá nhân của quý khách một cách chân thực và xứng đáng với niềm tin đó.
  2. Quý khách có quyền tìm hiểu thông tin về cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý khách. Chúng tôi sẽ luôn thông báo rõ ràng với quý khách về những thông tin chúng tôi thu thập, những việc chúng tôi làm với thông tin đó, đối tượng chúng tôi chia sẻ và người quý khách cần liên lạc trong trường hợp có bất kỳ mối quan ngại nào.
  3. Nếu quý khách có bất kỳ mối quan ngại nào về cách thức chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý khách, chúng tôi sẵn sàng hợp tác với quý khách để nhanh chóng giải quyết những mối quan ngại đó.
  4. Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý để bảo vệ thông tin của quý khách không bị lạm dụng và bảo mật thông tin đó.
  5. Chúng tôi sẽ tuân thủ theo tất cả các luật và quy định bảo vệ dữ liệu áp dụng đồng thời sẽ hợp tác với các cơ quan bảo vệ dữ liệu. Nếu không có luật bảo vệ dữ liệu, chúng tôi sẽ hành động theo các nguyên tắc được công nhận rộng rãi về bảo vệ dữ liệu.

 

CHÍNH SÁCH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA UNILEVER

Lần Cập Nhật Gần Đây Nhất: Tháng Mười Hai 2012

Unilever cam kết bảo vệ quyền riêng tư của quý khách và đảm bảo bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách. Chính Sách về Quyền Riêng Tư này nêu rõ những thông tin cá nhân chúng tôi thu thập và cách thức chúng tôi sử dụng, tiết lộ và bảo vệ thông tin đó.

Đối tượng áp dụng của Chính Sách về Quyền Riêng Tư này là gì?

Sự đồng ý của quý khách

Trẻ em

Chúng tôi thu thập những thông tin nào?

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý khách như thế nào?

Các Dịch vụ Nhắn Tin Di Động

Chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của quý khách với ai?

Chuyển giao thông tin cá nhân của quý khách

Bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách

Quyền riêng tư của quý khách và người liên hệ

Thay đổi Chính Sách về Quyền Riêng Tư của chúng tôi

Các chính sách khác về quyền riêng tư của Unilever